Bilibili-Helper B站小工具

  • 简介
  • 下载
哔哩哔哩网站助手,可以显示每个视频的弹幕热度,帮助你准确定位视频高能时刻。

使用方法,进入 Bilibili 网站,打开一个视频(非番剧),等待视频加载完成后,弹幕热度就会自动加载到视频下面。
相关插件